CONVENDUM AB (publ), (härefter CONVENDUM) tillhandahåller produkter och tjänster som effektiviserar våra kunders verksamheter, processer och flöden inom flera områden. Som en konsekvens av att administrativa flöden effektiviseras ser vi att pappersförbrukningen minskar när mer kommunikation blir elektronisk med minskad miljöpåverkan hos våra kunder som följd.

Denna miljöpolicy utgör grunden för CONVENDUMs miljöarbete. Här definieras hur CONVENDUMs verksamhet påverkar miljön, vem eller vilka inom organisationen som är ansvarig(a) och hur miljöpolicyn omsätts i mål och handling.

ANSVAR CONVENDUM
CONVENDUM bedriver ett aktivt miljöarbete i samverkan med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter. Tillsammans med dessa aktörer strävar CONVENDUM efter att uppfylla och överträffa de krav som ställs. CONVENDUM ska som lägst följa tillämpliga lagkrav avseende sina miljöaspekter och, i de fåtal delar av verksamheten där det är aktuellt, förebygga att förorening och andra negativa miljöpåverkningar uppkommer.

Ansvarig för laguppfyllnad och ytterst ansvarig för CONVENDUMs miljöarbete är den verkställande direktören. På respektive enhet är det platschefen som är ansvarig för att säkerställa att interna riktlinjer avseende miljö efterföljs.

Miljöpolicyn ska kommuniceras till samtliga anställda inom företaget och det åligger varje chef att se till att så sker inom den egna delen av organisationen. Varje chef skall informera sina underordnade om miljöpolicyn minst 1 gång per kvartal.

Det åligger varje medarbetare att följa de regler och rutiner som företaget har satt upp gällande bolagets miljöarbete. Miljöhanteringen på enheterna sköts av den operativa personalen. Ansvarig inköpare ansvarar för att miljöhänsyn vägs in vid inköp och upphandling till bolaget.

MILJÖASPEKTER
Bolaget har i sin verksamhet identifierat följande områden som sina viktigaste ur miljösynpunkt:

Återvinning
Bolagets verksamhet är till största delen av kontorskaraktär och i det dagliga arbetet uppkommer avfall av olika slag, exempelvis papper, emballage, elektronik, lysrör och batterier. Bolaget strävar efter att minska mängden avfall och att avfallet som uppkommer skall återvinnas på ett miljöriktigt sätt.

Inköp
Vid inköp är det i första hand genom att välja den miljömässigt bästa leverantören eller produkten som CONVENDUM kan minska sin miljöpåverkan. Vid samtliga inköp och upphandlingar av produkter och system skall miljö vägas in som en parameter. Förbrukningsvaror som köps in ska ha någon av de väletablerade miljömärkningarna. Vid inköp skall ansvarig inköpare aktivt arbeta för att minimera utsläpp via frakt. Detta sker genom en inköpsstrategi som förespråkar färre inköp med större leveranser per tillfälle, snarare än det motsatta.

Livsmedel
Hantering av livsmedel i form varm och kall förtäring samt torr-varor hanteras enligt de bestämmelser som fastställts av de lokala Miljöförvaltningar. CONVENDUM får aldrig brista i rutiner och processer gällande de bestämmelser som fastställts av Miljöförvaltningarna.

Convendum följer livsmedelsverket riktlinjer för livsmedelshantering på alla våra enheter. Det gäller frukostar, försäljning i våra café och catering av mat till våra konferenser.

Behörig kontrollmyndighet är vanligtvis miljö- och hälsoskyddsnämnden eller motsvarande i den kommun företagets anläggning finns, men för vissa anläggningar är det Livsmedelsverket

Energi
I verksamheten förbrukas energi i form av värme, varmvatten och el. CONVENDUM arbetar för att minska såväl energiförbrukningen som för att den energi som används skall var miljömärkt.

Leverantörer
CONVENDUMs leverantörer påverkar miljön genom exempelvis omhändertagande av utgången eller kasserad utrustning. CONVENDUM ska, förutom att väga in miljö vid val av leverantörer, verka för att minska leverantörernas miljöpåverkan.

Kemikalier
I den ringa mängd kemikalier som används skall de vara godkända av internt ansvarig och vara det för verksamheten fungerande valet med minst miljöpåverkan.

Resor
Vid resor i tjänst övervägs alltid om någon av följande åtgärder är rimliga att genomföra. Val av färdmedel till ett miljövänligare alternativ, exempelvis tåg istället för flyg; användande av alternativ till resor såsom videokonferenser samt val av fordon med lägre miljöpåverkan.

MILJÖMÅL & EGENKONTROLL
Att bedriva ett aktivt miljöarbete och minska bolagets miljöpåverkan är ett fortlöpande arbete med ständiga förbättringar. Årligen görs en uppdatering av denna miljöpolicy och utifrån den omsätts de identifierade miljöaspekterna i miljömål med handlingsplaner för att nå dessa.

Varje år skall kontroller genomföras för att se om miljömålen är uppfyllda. Är så inte fallet ska en handlingsplan för att uppnå målen upprättas. Ansvarig för denna egenkontroll är respektive platschef.

Kontor Vasastan

Bli kontaktad

Varmt välkommen att boka visning hos oss på CONVENDUM

Fyll i formuläret eller ring oss på +46 (0)10 510 08 88 alternativt skicka e-post till info@convendum.se

Kontor Vasastan

Bli kontaktad

Fyll i formuläret eller ring oss på +46 (0)10 510 08 88 alternativt skicka e-post till info@convendum.se så kontaktar vi er inom kort.

Bli kontaktad

The title goes here

Nyhetsbrev